AKADEMIE JANA BLAHOSLAVA z.ú.

Studium bratrské teologie, kurzy dalšího vzdělávání
O škole

Škola začala psát svou historii v roce 1991 pod názvem Misijní škola Mikuáše Ludvíka Zinzendorfa. V prvních letech své existence úzce spolupracovala s britskou Covenant College. Od roku 1994 poskytovala možnost denního i dálkového teologického studia pro pracovníky Jednoty bratrské. Později byl v rámci nové koncepce vzdělávání posunut důraz na propojení teoretické přípravy s praktickým zapojením studenta v jeho místním sboru. V roce 2017 škola přijala svůj současný název, stala se zapsaným ústavem a rozšířila svoji působnost. Aktuálně poskytuje studium bratrské teologie ve dvou zaměřeních. Profesní zaměření studia je zakončeno udělením diplomu Chartered Fraternal Theologian (CFTh). Certifikace a kredibilita profesního studia je garantována českými i zahraničními biskupy Unitas fratrum.

Škola je tvořena čtyřmi katedrami zaměřenými na teologické předměty a Institutem dalšího vzdělávání ProfiEDU. Pro pracovníky Jednoty bratrské také připravuje vzdělávání v oblasti manželského a rodinného poradenství.

Institut dalšího vzdělávání ProfiEDU realizuje kurzy v oblasti sociálních služeb s akreditací MPSV (včetně kvalifikačního kurzu), dále školení IT, soft skills apod. Více informací je k dispozici na webových stránkách institutu.

StudiumStudium oboru Bratrská teologie má charakter profesního vzdělávání pro zaměstnance a dobrovolné spolupracovníky Jednoty bratrské v ČR.
Je koncipováno pro tři studijní zaměření:

studium A

VEDENÍ A PASTORACE

Správci sborů v aktivní službě nebo ti, kteří se na ni připravují. Pro ně jsou všechny předměty povinné a potřebují 77 kreditů. Po úspěšném absolvování studia získávají diplom.

studium B

SPECIALIZACE PRO PRÁCI V CÍRKVI

Specializace, určená klíčovým pracovníkům v církvi, kteří ovšem nejsou správci sboru. Musí vystudovat povinné a volitelné předměty v hodnotě minimálně 69 kreditů. I oni na konci úspěšného studia získávají diplom.

studium C

PRÁCE V MÍSTNÍM SBORU

Pracovníci z dalších oblastí sborové služby. Předností je méně náročný režim studia. Tato skupina studuje povinné i volitelné předměty v minimální výši 59 kreditů a po splnění všech požadavků získává certifikát.

Studium na Akademii Jana Blahoslava z.ú. probíhá dálkovou formou. Pro všechna studijní zaměření je vyžadována osobní účast studenta na úvodní přednášce k danému předmětu, následuje samostudium zahrnující m.j. vypracování eseje na zadané téma (zápočet) a předmět je zakončen prezenčně vykonanou zkouškou. Studenti, kteří si zvolí zaměření C, nekonají závěrečnou zkoušku. Některé předměty jsou realizovány formou delších studijních výjezdů. Součástí studia je praxe na sboru nebo v jiné organizaci založené Jednotu bratrskou. Přesný rozpis předmětů a jejich kreditní ohodnocení najdete v kurikulu v sekci "Ke stažení".

V průběhu studia je nutné splnit všechny zápočty a zkoušky, a to nejpozději 1 rok od přednášky k danému předmětu. K úspěšnému absolutoriu je potřeba dosáhnout odpovídajícího počtu kreditů v rámci zvoleného zaměření studia, doložit praxi, obhájit diplomovou nebo certifikační práci a uhradit školné. Studium může trvat nejdéle 5 let, přičemž jeho průměrná délka je 3 a půl roku.

Student hradí školné průběžně, a to vždy do 14 dnů od přednášky k danému předmětu. Za delší interval je mu účtováno penále ve výši 10% za každý uplynulý měsíc. Není-li student ze závažných příčin schopen uhradit školné, musí neprodleně informovat ředitele školy a domluvit si splátkový kalendář.
Pokud se student nemůže zúčastnit úvodní přednášky, ale přesto chce daný předmět absolvovat, je povinen uhradit školné za daný předmět v plné výši. Z přednášky získá studijní materiály.
Zájemci mohou navštívit a samostatně absolvovat vybrané předměty teologického studia. Cena je 1 200,- Kč za přednášku k jednomu předmětu. Pokud se v následujícím ročníku rozhodnou pro celé studium, bude jim tento předmět uznán. Absolventi, kteří chtějí studovat nově zařazený předmět v rámci svého dalšího vzdělávání, uhradí stejné školné jako běžní studenti.

Katedry a instituty

 • Katedra biblických studií a systematické teologie              

  Vyučované předměty: Úvod do Písma, Přehled Starého zákona, Přehled Nového zákona, Teologie Nové smlouvy, Systematická teologie
  Vedoucí katedry: Mgr. Tomáš Oliverius

 • Katedra psychologie a pastorace                                                                                                                            

  Vyučované předměty: Vývojová psychologie, Psychologie osobnosti, Pastorace I, Pastorace II, Etika
  Vedoucí katedry: Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.

 • Katedra historie

                                                                                                                                  

  Vyučované předměty: Církevní dějiny světové, Církevní dějiny české, Dějiny Jednoty bratrské I a II, Dějiny Dogmatu I a II, Filozofie
  Vedoucí katedry: ThMgr. Jan Klas

 • Katedra eklesiologie

                                        

  Vyučované předměty: Církve ČR, Cizí náboženství a sekty, Apologetika, Správa sboru, Současná Unitas fratrum, Práce s biblickým textem, Základy veřejného projevu, Církevní management
  Vedoucí katedry: Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.

 • profiEDU – Institut dalšího vzdělávání                                                                                                                        

  Zaměření institutu: rekvalifikační kurzy, profesní kurzy, kurzy IT, kurzy měkkých dovedností.
  Aktuální nabídka kurzů: Podrobné informace najdete na http://profiedu.cz. 
  Vedoucí institutu: Mgr. Tomáš Oliverius

Náš tým

Oliverius01

Mgr. Tomáš Oliverius
Ředitel školy, vedoucí Katedry biblických studií a systematické teologie, vedoucí profiEDU 
oliverius@a-jb.cz

Evald Rucký

Mgr. Evald Rucký, Th.D., Ep.Fr.
vedoucí Katedry psychologie a pastorace
rucky@jbcr.cz

Jan Klas

ThMgr. Jan Klas, Ep.Fr.
vedoucí Katedry historie
klas@jbcr.cz

Petr Krásný

Petr Krásný, Th.M., Ep.Fr.
vedoucí Katedry eklesiologie
krasny@jbcr.cz

Martin Bukovský

ThDr. Martin Bukovský
vyučuje Apologetiku
bukovsky@jbcr.cz

Jiří Helis

Ing. Jiří Helis
vyučuje Úvod do Písma, Filozofii, Etiku, Církve ČR, Cizí náboženství a sekty
helis@jbcr.cz

Jan Křivka

Ing. Jan Křivka, MBA
vyučuje Církevní management
krivka@jbcr.cz

Šimon Dvořák

ThMgr. Šimon Dvořák
vyučuje Vývojovou psychologii a Psychologii osobnosti
dvorak@jbcr.cz

ke stažení

Kontakty

Akademie Jana Blahoslava z.ú.

B. Němcové 54/9, 460 05 Liberec V – Kristiánov

oliverius@a-jb.cz
+420 770 176 766
IČO: 01840339

Ústav je zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou U 119
Bankovní spojení: Fio banka, a.s., číslo účtu 2501131999/2010
Datová schránka: 4e69ivw